[फोकस] रमेश रिक्शाचालक की उप्र सरकार से अपील: समान शिक्षा प्रणाली लागू हो!